ทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด
            ทักษะชีวิต (Life Skills) หมายถึง คุณลักษณะหรือความสามารถเชิงสังคม จิตวิทยา      

      เป็นทักษะภายในที่ช่วยสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      เช่น ทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ทักษะในการตัดสินใจ และคิดริเริ่มสร้างสรรค์      

      ทักษะในการประมาณตน และการควบคุมสถานการณ์ ทักษะในการสื่อสาร ต่อรอง ปฏิเสธ      

      และโน้มน้าวจิตใจ ทักษะในการปรับตัว เป็นต้น ดังนั้น ทักษะชีวิต คือ ความสามารถพื้นฐานที่วัยรุ่นทุกคน

      จำเป็นต้องใช้ในการเลือกทางดำเนินชีวิตสังคมในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ      

      ซึ่งต้องอาศัยการถ่ายทอดประสบการณ์โดยการฝึกฝนอบรม (ดวงพร โสภา. 2543 : 47) 

      วัยรุ่นบางคนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน

      ที่ทำให้วัยรุ่นบางคนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น การลอกเลียนแบบเพื่อน ๆในกลุ่ม การทำตามคำสั่ง

      ของผู้นำกลุ่ม เพื่อต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน หรือในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นต้น 

      วัยรุ่นควรจะมีทักษะชีวิตที่จะต้องรู้จักหลีกเลี่ยงกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

      และไม่เหมาะสมควรใช้ทักษะการหาเหตุผลโน้มน้าวให้มีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของกลุ่มเพื่อน

      ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับวัยรุ่น เพราะจะช่วยให้วัยรุ่นมีเหตุผลในการวิเคราะห์และพิจารณา

      ตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมกับตนเอง วัยรุ่นจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับการประมาณตน 

      รวมทั้งใช้การสื่อสารเพื่อรักษาจุดยืนของตน โดยการปฏิเสธและเจรจาต่อรองเพื่อรักษาน้ำใจ

      และผลประโยชน์ของตนเอง ฉะนั้น ทักษะชีวิตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่วัยรุ่นทุกคนควรฝึกฝน

      และรู้จักนำมาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของแต่ละคนในปัจจุบัน

           	การคบเพื่อน ถ้าเราคบเพื่อนที่ไม่ดี ก็อาจโดนชักนำไปในทางที่ไม่ดีได้