ความหมายของสุขบัญญัติ


 สุขบัญญัติ คือ ข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัยเพื่อ

              ให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้นการส่งเสริม สุขบัญญัติแห่งชาติจึงเป็นกลวิธีหนึ่ง

              ในการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อให้เด็กเยาวชน 

              และประชาชนปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดี      สุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ มีสาระสำคัญดังนี้

      ๑. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

      ๒. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง

      ๓. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย

      ๔. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด

      ๕. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ

      ๖. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

      ๗. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท

      ๘. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี

      ๙. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

      ๑๐. มีสำนึกต่อส่วนร่วม ร่วมสร้างสรรค์สังคม 
      สภาพปัญหาสาธารณสุข ในปัจจุบันเกิดจากปัจจัยทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพฤติกรรม

      และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น การแก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมที่พึง

      ประสงค์สำหรับกลุ่มวัยเรียน วัยทำงานและผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและปัจจัยแวดล้อม

      ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงต้องมีความหลากหลาย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ 

      เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามวิธีการหนึ่งที่ควรจะนำมาใช้คือ สุขบัญญัติแห่งชาติ เพราะเป็นการสร้างเสริม

      และปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพในทุกกลุ่มประชากรเป้าหมาย หากนำสุขบัญญัติไปใช้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

      และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมถาวรอันจะนำไปสู่การวางรากฐานด้านสุขภาพที่ดีต่อไป 

      สุขบัญญัติเป็นเครื่องมือในการวางแผนปฏิบัติการทางด้านสุขศึกษาที่สำคัญที่จะก่อให้

      เกิดการสร้างเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เป็นสุขนิสัยตั้งแต่วัยเด็ก การดูแลตนเอง ครอบครัว และสังคม 

      นอกจากนี้เด็กจะสามารถเป็นตัวกระตุ้นและผลักดันที่สำคัญในการปรับแก้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มอื่น

      ต่อไป