ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรของวัยรุ่น


  หน้า : 1 2 3 4                                                         ถัดไป>>

 

การเล่นกันบนท้องถนนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

     ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรของวัยรุ่น

     1. ปัจจัยที่เกิดจากคน (Human factor)

       อุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการกระทำผิดพลาดของผู้ใช้ทางโดยเฉพาะผู้ขับขี่ยานพาหนะ

      ซึ่งมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องดังนี้          1.1 เพศ พบว่า เพศชายมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรมากกว่าเพศหญิง 

    

          1.2 อายุ พบว่า ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจราจร ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 15-24 ปี และ

             ประสบอุบัติเหตุมากที่สุด          1.3 การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ปัจจัยสำคัญที่ทำให้วัยรุ่นขาดความรู้สึกรับผิด

             ชอบ มีความเห็นเห็นแก่ตัว ไม่มีระเบียบวินัย คึกคะนอง ประมาท และเมื่อปฏิบัติบ่อยๆ

           เข้า ก็จะทำให้เกิดความเคยชิน เป็นนิสัยในการขับรถผิดกฎจราจร และก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น          1.4 พฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น วัยรุ่นชอบขับรถให้ตื่นเต้น หวาดเสียวเพื่อแสดงถึงความเก่งกล้าของตนเอง          1.5 ความชำนาญทาง วัยรุ่นขาดความชำนาญทาง และขาดความมั่นใจในการขับรถ 

           จึงทำให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ          1.6 สภาวะทางร่างกาย ได้แก่ สภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ของวัยรุ่น เช่น การเจ็บป่วยทางกาย     

           ความอ่อนเพลีย ความผิดปกติทางสายตา เป็นต้น          1.7 สภาพจิตใจที่ผิดปกติ เช่น วัยรุ่นอารมณ์เสีย หงุดหงิด เหม่อลอย หรือหมกมุ่นคิดปัญหายุ่งยาก

           จึงทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้          1.8 การขับรถด้วยความเร็วสูง วัยรุ่นมักชอบขับรถด้วยความเร็วสูง ขับรถด้วย

             ความคึกคะนอง และประมาท จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และเกิดความเสียหายรุนแรง     

 

          1.9 แอลกอฮอล์และยา การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ พบว่าวัยรุ่นบางรายมักชอบมีพฤติกรรมเสี่ยง

          โดยการรับประทานยาที่มีผลต่อร่างกาย ทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง 

          เช่น ยากล่อมประสาท ยาแก้หวัด ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาเสพติดให้โทษ ส่วนแอลกอฮอล์

          เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจร               1.10 ความชำนาญในการขับรถ วัยรุ่นที่เพิ่งขับขี่รถเป็นใหม่ ๆ มีการตัดสินใจยังไม่ดี

          จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ